ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบครูและบุคลากร

นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราโมทย์ จั่นจีน
ครู คศ.3

นายวัฒนะ โดยด่วน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายปราสิทธิ์ รักถึง
ครู คศ.3

นางเสาวภา จันทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางทองอ้อน สหกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกุสุมา กลิ่นน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางนวลสิริ ขันธ์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางรินดา ศรีชัยยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

น.ส.สุวรรณา บุญคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสมรัฐ บุญชัย
ครูโครงการคลังสมอง(คณิตศาสตร์)

นางสาวบุษกร บัวเผื่อน
ครูพี่เลี้ยง

นายสำราญ ภักดีอาษา
นักการฯ

นายธีวัฒน์ สอนโต
ลูกจ้างประจำแทนภารโรง

นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชญาดา มีมา
เจ้าหน้าที่ ธุรการ

นางสาวธัญลักษณ์ มิ่งกลิ่น
นศ.ฝึกประสบการณื

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์นาค
นศ.ฝึกประสบการณ์

นางสาวสิริรัตน์ จันทร
นศ.ฝึกประสบการณื

นางกัญญาภัค อ่อนชาวนา
ครู คศ.3