ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบครูและบุคลากร

นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราโมทย์ จั่นจีน
ครู คศ.3

นางรินดา ศรีชัยยะ
ครู คศ.3

นางสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3

นางกุสุมา กลิ่นน้อย
ครู คศ.3

นางทองอ้อน สหกูล
ครู คศ.3

นางนวลสิริ ขันธ์ทอง
ครู คศ.3

นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ครู คศ.2

นางกัญญาภัค อ่อนชาวนา
ครู คศ.3

นางสาวอัมพาพรรณ จั่นจีน
ครู คศ.1

นายกฤษดา แก้วแดง
ครู คศ.2

นายวัฒนะ โดยด่วน
ครู คศ.3

น.ส.สุวรรณา บุญคง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ มิ่งกลิ่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุษกร บัวเผื่อน
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวชญาดา มีมา
เจ้าหน้าที่ ธุรการ

นายสำราญ ภักดีอาษา
นักการฯ