ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบครูและบุคลากร

นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราโมทย์ จั่นจีน
ครู คศ.3

นางสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรินดา ศรีชัยยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางกุสุมา กลิ่นน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางทองอ้อน สหกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางนวลสิริ ขันธ์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางกัญญาภัค อ่อนชาวนา
ครู คศ.3

นางสาวอัมพาพรรณ จั่นจีน
ครู คศ.1

นายกฤษดา แก้วแดง
ครู คศ.2

นายวัฒนะ โดยด่วน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

น.ส.สุวรรณา บุญคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวธัญลักษณ์ มิ่งกลิ่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุษกร บัวเผื่อน
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวชญาดา มีมา
เจ้าหน้าที่ ธุรการ

นายสำราญ ภักดีอาษา
นักการฯ