ฝ่ายบุคลากร

นายสมชาย ป้อมแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัมพาพรรณ จั่นจีน
ครู คศ.2

นางรินดา ศรีชัยยะ
ครู คศ.3

นางสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3