ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา     สร้างคนให้เป็นคนดีแก่สังคม
 
 
วิสัยทัศน์         นักเรียนโรงเรียนบ้านสนามบินฯ เป็นเด็กดีมีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี สามัคคีพัฒนา
 
 

คำขวัญ     สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

 
 
อัตลักษณ์      ไหว้สวย   ยิ้มใส