ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)   ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64000  โทรศัพท์ 058-611698 

มีเขตบริการทางการศึกษาอยู่ในตำบลบ้านกล้วย ทั้งหมด  7  หมู่บ้าน  คือหมู่ที่ 1 บ้านกล้วย  หมู่ที่ 5 บ้านหางคลอง   หมู่ที่ 7 บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 บ้านตะพังมะกอก   หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา  หมู่ที่ 13 บ้านคลองโพธิ์  หมู่ที่ 14 บ้านเนินทอง

เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนชนบท  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ประชาชนมีความเอื้ออารีต่อกัน  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  พึ่งพากันได้ในยามตกทุกข์ได้ยาก  มีความศรัทธาในตัวผู้นำท้องถิ่น  ครู  อาจารย์  พ่อค้า  ประชาชน  มีความเป็นกันเองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มีความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม        ซึ่งสืบทอดกันมาชั่วกาลนาน โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2501 ในสมัยนายโกษิต  สุคนธชาติ  เป็นนายอำเภอเมืองสุโขทัย  และนายประจวบ  คำบุญรัตน์  เป็นศึกษาธิการอำเภอเมืองสุโขทัย  เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของถนนจรดวิถีถ่อง  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมในปัจจุบัน  ต่อมาทางราชการต้องการที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญประจำจังหวัด  จึงให้ย้ายมาตั้งใหม่  ในด้านทิศใต้ของถนนจรดวิถีถ่อง  คือที่ตั้งในปัจจุบัน  โดยมีนายพิมพ์  มั่นสุข  มอบที่ดินให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นเนื้อที่  5  ไร่  1  งาน  50  ตารางวา  สร้างอาคารเรียนหลังแรก  แบบ  ป.1  ฉ  ขนาด 5 ห้องเรียนโดยประชาชน  ร่วมบริจาคเงิน  จำนวน  6,097  บาท  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  5,600  บาท  เปิดการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  นายเมียน    เพชรมาก  เป็นครูใหญ่
15  เมษายน  พ.ศ.  2509  ทางราชการได้ย้ายนายวิจิตร    แป้นจันทร์  มาเป็นครูใหญ่
1 ตุลาคม  พ.ศ.2509  ทางราชการได้ย้ายนายสนม    พานิชสรรพ์  มาเป็นครูใหญ่

ในเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2510  ได้รับงบประมาณ  259,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ จำนวน  4  ห้องเรียน  อีก  1  หลัง

พ.ศ.  2512   ได้ขออาคารเรียนรื้อถอนมาจากโรงเรียนบ้านคลองยาง  เป็นอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ฉ  ขนาด  2  ห้องเรียน  เป็นเงิน  166,000  บาท  และได้รับเงินภาษีบำรุงท้องที่  3,500 บาทขุดบ่อน้ำตื้นในโรงเรียน  โดยได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย  5,000  บาท ประชาชน  บริจาคสมทบอีก  8,985  บาท  สร้างถังประปาต่อเข้าอาคารเรียน

พ.ศ.  2515 ได้รับงบประมาณ  300,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ขนาด 5  ห้องเรียนและคณะกรรมการศึกษา   ได้จัดหาเงินซื้อที่ดิน  3  ไร่  เป็นเงิน  7,500  บาท

พ.ศ.  2517  ได้รับงบประมาณ  33,000  บาท  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  และคณะกรรมการศึกษาได้จัดหาเงินต่อไฟฟ้าเข้าโรงเรียน   เป็นเงิน  6,541  บาท  และได้รับเงินบำรุงท้องที่  เป็นเงิน  6,000  บาท  ขุดสระน้ำ  จำนวน  1  สระ

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1ฉ  ขนาด 4 ห้องเรียน  เป็นเงิน 234,000 บาท

พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณ  415,000  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.204/2526  จำนวน  1  หลัง

วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ.  2529  บริษัทสุโขทัยอินจิเนียริ่ง  ได้ดำเนินการ

ขุดคลองและนำดินมาถมบริเวณสนามโรงเรียน  กว้าง  45  เมตร  ยาว  160 เมตร  

สูง  1.30  เมตร  คิดเป็น  มูลค่า  280,000  บาท
 

25  สิงหาคม พ.ศ. 2529  ได้ นายสถิต   ทิพย์ธานี ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณ  15,000  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ. 1 กว้าง  4  เมตรยาว  6  เมตร  จำนวน  1  หลัง

พ.ศ.  2532  ได้รับความร่วมมือจากคณะครู  กรรมการศึกษา  ผู้ปกครอง

นักเรียน  บริจาคเงิน7,400  บาท  สร้างสนามเด็กเล่น 

9 พฤศจิกายน พ.ศ.2538  นายฉลอง    ภู่เพ็ง  ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่
ปี  2539  ได้รับงบประมาณ  90,000  บาท  สร้างส้วมแบบ  สปช.  603  จำนวน 4 ที่นั่ง  ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่  11  เมษายน  2540

ปี  2539  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการป้องกันฝ่ายพลเรือน  ช่วยภัยแล้ง กรมการปกครอง  สร้างถังเก็บน้ำฝน  ขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร  ราคา  234,000  บาท

ในปีการศึกษา  2539  คณะครู  กรมการศึกษา  ประชาชนและผู้ปกครองร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีและคณะครูร่วมกันบริจาคเงินถมดินสนามหน้าโรงเรียน  และทำคันดินกั้นน้ำ  เป็นเงิน  201,166  บาท  ถมดินทำที่จอดรถ  15,000  บาท  เป็นเงิน  6,800  บาท  

ในปีการศึกษา  2540  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  105/2529  จำนวน  8  ห้องเรียนเป็นเงิน  2,008,000  บาท  ตรวจรับเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2540

ในปีการศึกษา 2541  ได้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  และได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     ห้องวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ  2542  ได้งบประมาณ  ต่อเติมอาคารเรียน  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  549,250  บาท  

พ.ศ.2545  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  จัดสรรงบประมาณปรับปรุง  ลานอเนกประสงค์   โดยถมดินบริเวณสนามโรงเรียน   กว้าง 80  เมตร  ยาว 150  เมตร    สูง 140  เมตร  คิดเป็นปริมาณดิน  16,800  ลบ.เมตร

พ.ศ.2546   โรงเรียนได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ  ขนาด 4 ห้องเรียน  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510  และนำวัสดุไปก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ ใช้เป็นอาคารห้องสมุด  และห้องประชุม

1 ตุลาคม พ.ศ.2549  นายอนิรุธ    ปานชัย  ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 

14  มกราคม พ.ศ. 2553  นายนุสนธิ์  สวนใต้  ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างเสาธงใหม่ขนาดใหญ่กว้าง 6 X 9 ม.  

   1 สิงหาคม  พ.ศ. 2553  คณะครู และชุมชนได้ร่วมมือกันบริจาคเงินจำนวน 120,000 บาท  สร้างรั้วคอนกรีตติดแผงเหล็กพร้อมสัญญาลักษณ์โรงเรียน ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 200 เมตร  และป้ายโรงเรียนใหม่ ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร

12 สิงหาคม  พ.ศ. 2553  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท  และนำมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 

พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคาร ป 1  ฉ.จำนวน 240,000 บาท เพื่อทาสี และเปลี่ยนหลังคาใหม่ 

12 สิงหาคม  พ.ศ. 2554  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา ได้เงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท  และนำมาปรับปรุงดีดและก่อสร้างต่อเติมอาคาร ป 1  ฉ.ชั้นล่าง จำนวน  4 ห้องเรียนและเทพื้นคอนกรีตสร้างสนามวอลเล่ย์บอล ขนาด  13  X  22 เมตร  จำนวน  50,000 บาท  

ตุลาคม พ.ศ. 2554   ได้ดำเนินการก่อสร้างแท่นพระพุทธประจำโรงเรียน (ปางลีลา) ขนาด กว้าง 3 X 5 เมตร  สูง 3.5  เมตร  จำนวน  70,000 บาท  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างอ่างน้ำพุประดับสวนหย่อมขนาดใหญ่กว้าง 3 X 12 เมตร จำนวน  50,000 บาท  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้ปรับปรุงก่อสร้างโรงอาหารและห้องประชุมใหม่ 1 หลัง ขนาด  4 ห้องเรียน  จำนวน  150,000 บาท  

มีนาคม  พ.ศ.2555  ได้รับงบประมาณแก้ปัญหาอุทกภัย  จำนวน  329, 000บาท  เพื่อเทพื้นคอนกรีตและปูกระเบื้องเซรามิค  อาคาร ป.1 ฉ.ชั้นล่าง   จำนวน  4 ห้องเรียน  อาคาร สปช.105/29 จำนวน  7 ห้องเรียน  ส้วมอีก  14 ห้องเรียน และวางท่อระบายน้ำ  15  ท่อน

12 สิงหาคม  พ.ศ. 2555  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท  และนำมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  110 เมตร  

มีนาคม  พ.ศ.2556   โรงเรียนได้ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารร้านค้าสหกรณ์ใหม่ 1 หลังขนาด  4 x 9 เมตร คิดเป็นเงินประมาณ   120, 000บาท

พฤศจิกายน  พ.ศ.2557   โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินบริจาคจำนวน 180,000 บาท  และนำมาก่อสร้างรั้วและป้ายโรงเรียนใหม่  และสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  12 เมตร

ปี 2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน จำนวน 3,400,000 บาท   
ปี 2561 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสมชาย ป้อมแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวนการ
ปี งบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร งบประมาณสร้างสนามสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 ที่

โรงเรียนได้พัฒนาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน  คือระบบสาธารณูปโภค มีระบบไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(U-ninet)   มีสนามฟุตบอล  สนามวอลเลย์บอล    สนามเซปัคตระกร้อ ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาของเยาวชนในหมู่บ้าน  และมีสนามเด็กเล่น  มีสวนหย่อมซึ่งทำให้บรรยากาศในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมสวยงาม  สดชื่น  ร่มรื่นเป็นประโยชน์และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย คือชั้นอนุบาลปีที่  2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   รวม 8  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  254คน  ครูและบุคลากรทั้งหมด  12  คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563)