ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ

นายปราโมทย์ จั่นจีน
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1