ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรับปรุง 2563
ปรับปรุง 2562(ต้านทุจริตศึกษา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.23 MB
คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.95 KB