ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวดายิน คิดอ่าน
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา บุุญคง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ มิ่งกลิ่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุษกร บัวเผื่อน
ครูอัตราจ้าง

นายสำราญ ภักดีอาษา
นักการฯ