ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายปราโมทย์ จั่นจีน
ครู คศ.3

นางเสาวภา จันทร
ครู คศ.3

นางกุสุมา กลิ่นน้อย
ครู คศ.3

นางนวลสิริ ขันธ์ทอง
ครู คศ.3

น.ส.สุวรรณา บุุญคง