ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3

นางนวลสิริ ขันธ์ทอง
ครู คศ.3

นางกัญญภัค อ่อนชาวนา
ครู คศ.3

นางสาวดายิน คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุวรรณา บุุญคง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญลักษณ์ มิ่งกลิ่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุษกร บัวเผื่อน
ครูอัตราจ้าง

นายสำราญ ภักดีอาษา
นักการฯ