ฝ่ายงบประมาณ

นางรินดา ศรชัยยะ
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสาวอัมพาพรรณ จั่นจีน
ครู คศ.2

นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์
ครู คศ.2

นายสุรเชษฐ์ ชูเตชะ
ครูผู้ช่วย