ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายงบประมาณ

นางรินดา ศรชัยยะ
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายปราโมทย์ จั่นจีน
ครู คศ.3

นางสัมพันธ์ ปานชัย
ครู คศ.3