ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29(อาคารสนามบิน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 2,008,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเนินทอง(ป.1ฉ. 8 ห้องเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 234,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 415,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(ปรับปรุง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสหกรณ์ร้านค้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสาธงชาติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท่นพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..