ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย พุ่มธนวัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0867382111
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ เรืองเที่ยง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0810397869
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมี แพจุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ศิริโภคา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0858671096
ชื่อ-นามสกุล : นายภราดร แก้วนิล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0897044912
ชื่อ-นามสกุล : นายประโลม ทับเมี่ยง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895664652
ชื่อ-นามสกุล : นายสมถวิล แสงอรุณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0897072892
ชื่อ-นามสกุล : นายลำทาน อิ่มผึ้ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0815338028
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0818869125
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ เจริญเยาว์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระสงฆ์
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ จั่นจีน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนุสนธิ์ สวนใต้
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : เลขานุการ
เบอร์โทร : 0846455751