ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเมียน เพชรมาก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 สิงหาคม 2501 - 14 เมษายน 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร แป้นจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 เมษายน 2509 - 30 กันยายน 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายสนม พานิชสรรพ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2509 - 24 สิงหาคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ ทิพย์ธานี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 สิงหาคม 2529 - 8 พฤศจิกายน 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง ภู่เพ็ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2538 - 30 กันยายน 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุธ ปานชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายนุสนธิ์ สวนใต้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มกราคม 2553 - ปัจจุบัน