ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบโรงอาหาร 260 ที่นั่ง 20
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 18
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง-ปรับปรุงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 23
กฎกระทรวง-7-ฉบับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.09 KB 17
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 25
จำนวนนักเรียน10 พ.ย.2559 ทั้ง เขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 37
จำนวนนักเรียน 2556 - 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 29
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.88 KB 37
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.48 KB 38
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.35 KB 42
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.3 KB 36
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.8 KB 29
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.39 KB 45
แบบประเมิน 18 มาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.43 MB 126
คู่มือการประเมินประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 192
ข้อสอบไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 7232
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.87 MB 203
คู่มือการกรอกแบบ ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.82 KB 250
การขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 208
โปรแกรมเสริม
AdbeRdr9 36
ACTIVATORS 132
WinZip.v9.0 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 105
Deep Freeze Standard ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.5 MB 109