ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 80
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง-ปรับปรุงใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.6 MB 78
กฎกระทรวง-7-ฉบับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.09 KB 66
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 81
จำนวนนักเรียน10 พ.ย.2559 ทั้ง เขต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 97
จำนวนนักเรียน 2556 - 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 87
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.88 KB 97
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.48 KB 101
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.35 KB 101
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.3 KB 102
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.8 KB 86
ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.39 KB 102
แบบประเมิน 18 มาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.43 MB 183
คู่มือการประเมินประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 248
ข้อสอบไทย ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 7421
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.87 MB 269
คู่มือการกรอกแบบ ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.82 KB 324
การขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 266
โปรแกรมเสริม
WinZip.v9.0 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 162
Deep Freeze Standard ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.5 MB 167