ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใบงานที่ 3
การวาดเขียนออนไลน์
คำชี้แจง รายการเลือกตามเครื่องของของนักเรียน

คอมเครื่องที่ 1

คอมเครื่องที่ 2

คอมเครื่องที่ 3

คอมเครื่องที่ 4

คอมเครื่องที่ 5

คอมเครื่องที่ 6

คอมเครื่องที่ 7

คอมเครื่องที่ 8

คอมเครื่องที่ 9

คอมเครื่องที่ 10