ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างการเรียน 2563
ตารางจัดการเรียน ปี 2563
โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
ปรับโครงสร้าง ไม่เกิน 1000 ชม.  ต่อ ปี  (ปรับปรุงใช้ ปีการศึกษา 2563)
 
สาระการเรียนรู้ ป.1 - ป.3 (ลง ปพ.1และ5) ป.4 - ป.6 (ลง ปพ.1และ5)
เวลา ช.ม. เวลา ช.ม.
ภาษาไทย 200 5 160 4
คณิตศาสตร์ 200 5 160 4
วิทยาศาสตร์ 80 2 160 4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
    - ประวัติศาสตร์ 40 1 40 1
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 40 1 40 1
    - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
      และการดำเนินชีวิตในสังคม
   - เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 40 1
ศิลปะ 40 1 40 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 40 1
ภาษาอังกฤษ 160 4 160 4
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 21 840 21
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3 120 3
(สาระเพิ่มเติม)  หน้าที่พลเมือง 40 1 40 1
รวมเวลาเรียน 1000 25 1000 25
(สาระเสริม) ภาษาอังกฤษ 40 1   0
(สาระเสริม) ชุมนุม   0 40 1
(สาระเสริม) อาเซี่ยน 40 1 40 1
(สาระเสริม) ศิลปะ 40 1 40 1
(สาระเสริม) สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 40 1
(สาระเสริม) คอมพิวเตอร์ 40 1 40 1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1200 30 1200 30
โครงสร้าง เหลือ 1000 ช.ม.    เสริมหลักสูตร  200  ช.ม.   รวมเป็น  1,200 ช.ม.