ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการศูนย์อำเภอฯ
คณะกรรมการศูนย์อำเภอ
คณะกรรมการศูนย์อำเภอเมืองสุโขทัย ปีการศึกษา 2562
ที่ ชื่อ  -   นามสกุล ตำแหน่ง ตำแห่นง
1 นายปิลัทธ์  อุดมวงษ์ รอง ผอ.สพป.สท.1 ตัวแทน สพป.สท.1
2 นายนุสนธิ์  สวนใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) หัวหน้าศูนย์อำเภอ
3 นายปัญญา  นิใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย รองหัวหน้าศูนย์อำเภอ
4 นายอนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู 2504 รองหัวหน้าศูนย์อำเภอ
5 นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” รองหัวหน้าศูนย์อำเภอ
6 นายวินัย  กันอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ กรรมการที่ปรึกษา
7 นายนเรศ  ขำมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการที่ปรึกษา
8 นายฉลอม  ชูยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ กรรมการที่ปรึกษา
9 นายถวิล  คล่ำดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง กรรมการที่ปรึกษา
10 นายสมชาย  พรถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย กรรมการที่ปรึกษา
11 นายรักษ์  เกิดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์) กรรมการที่ปรึกษา
12 นายธนกฤต  หลำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแคว กรรมการที่ปรึกษา
13 นายวิชิต  ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) กรรมการที่ปรึกษา
14 นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย กรรมการที่ปรึกษา
15 นายสุรพงษ์  ส้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาง (น้อมประชานุกูล) กรรมการศูนย์อำเภอ
16 นายพิษณุ  ศิริคชพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพยอม กรรมการศูนย์อำเภอ
17 นายบุญเกิด  เผือกใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) กรรมการศูนย์อำเภอ
18 นายสมชาย  ป้อมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสรณ์) กรรมการศูนย์อำเภอ
19 นายมานพ  เจริญโห้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน กรรมการศูนย์อำเภอ
20 นายบุญเชิด  ทับศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) กรรมการศูนย์อำเภอ
21 นายนัฐพล  กลมกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลายนา กรรมการศูนย์อำเภอ
22 นางสาววาริน  คล่ำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) กรรมการศูนย์อำเภอ
23 นายภาณุพงศ์ ชูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง กรรมการศูนย์อำเภอ
24 นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ) กรรมการศูนย์อำเภอ
25 นายรังสรรค์ เกิดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาโชติ กรรมการศูนย์อำเภอ
26 นางสาวพรทิพย์  ไกรกิจราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชตุพน กรรมการศูนย์อำเภอ
27 นายปฐวี  พิพัฒน์พงศ์ภวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ ฯ5) กรรมการศูนย์อำเภอ
28 นายธัชพล โพธิทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน กรรมการศูนย์อำเภอ
29 นางประพรศิลป์  ชมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1 ศึกษานิเทศก์ศูนย์อำเภอ
30 นางสาวสมปอง  ช่วยพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) เลขานุการศูนย์อำเภอ
31 นายปราโมทย์  จั่นจีน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสนามบินฯ ผช.เลขานุการศูนย์อำเภอ