ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
น้ำหนักส่วนสูง ปี61
น้ำหนักส่วนสูง ปีการศึกษา 2561
<
ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  (อายุ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวประชาชน ชั้น ห้อง รหัส เพศ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ(ปี) น้ำหนัก ส่วนสูง
1648600108180 อ.2 1 4513 เด็กชาย กฤตินัย โพธิ์สม 16/5/2557 4 11 97
1648600103145 อ.2 1 4514 เด็กชาย กันติพัส บุญคง 7/2/2557 4 17 112
1648600107361 อ.2 1 4515 เด็กชาย ฉัตรมงคล เฉิดฉาย 5/5/2557 4 31 119
1648600097862 อ.2 1 4517 เด็กชาย ณัฐนันท์ ภู่โฉม 28/10/2556 4 16 109
1648600093204 อ.2 1 4518 เด็กชาย ณัฐภูมิ ทับเมี่ยง 11/8/2556 4 16 110
1648600088618 อ.2 1 4519 เด็กชาย ทินภัทร เกิดป้อม 18/5/2556 4 14 110
1648600101011 อ.2 1 4520 เด็กชาย ธนดล การสมพิศ 23/12/2556 4 19 115
1103704982340 อ.2 1 4521 เด็กชาย ธนภัทร ประจวบกลาง 6/5/2557 4 18 113
1648900180901 อ.2 1 4522 เด็กชาย ธิติวุฒิ ถาพันธุ์ 21/10/2556 4 17 107
1648600106799 อ.2 1 4523 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ทองจันทร์ 22/4/2557 4 13 105
1648600101029 อ.2 1 4524 เด็กชาย พลวรรธน์ การสมพิศ 23/12/2556 4 20 118
1648600089321 อ.2 1 4525 เด็กชาย พัฒธ์ บุญลือ 1/6/2556 4 18 120
1648600107914 อ.2 1 4526 เด็กชาย พีรพัฒน์ อินอยู่ 2/5/2557 4 31 115
1648600100243 อ.2 1 4527 เด็กชาย ฤทธิเดช เพ็ชรสะอาด 9/12/2556 4 16 110
1648600095878 อ.2 1 4528 เด็กชาย วัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์ 27/9/2556 4 15 103
1648600103447 อ.2 1 4529 เด็กหญิง กรรณภรณ์ พุ่มเรียบ 14/2/2557 4 13 101
1648600106209 อ.2 1 4531 เด็กหญิง กัญญารัตน์ บุญสุข 13/4/2557 4 15 104
1648600103676 อ.2 1 4532 เด็กหญิง จิราพัชร บัวป้อม 18/2/2557 4 27 116
2908800003590 อ.2 1 4533 เด็กหญิง จิราวรรณ ก้อนคำ 28/2/2556 5 18 111
1648600101037 อ.2 1 4534 เด็กหญิง ธนพร หล่อประดิษฐ์ 23/12/2556 4 14 104
1648600096327 อ.2 1 4535 เด็กหญิง พรพรรณ จันทร์ฉาย 3/10/2556 4 11 96
1103200321854 อ.2 1 4536 เด็กหญิง พิญชญธิดา มากคิด 21/9/2556 4 15 109
1648600093328 อ.2 1 4537 เด็กหญิง รัตนาวดี เรืองจันทร์ 11/8/2556 4 17 114
1648600092968 อ.2 1 4538 เด็กหญิง วิมลสิริ พุ่มทอง 8/8/2556 4 20 118
1648600100553 อ.2 1 4530 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ช้างกลัด 15/12/2556 4 15 106
1567700057617 อ.3 1 4471 เด็กชาย กรินทร์ บุญเกตุ 3/2/2556 5 26 125
1648600087247 อ.3 1 4472 เด็กชาย กิตติธร โพธิ์โตนด 24/4/2556 5 16 112
1648600075532 อ.3 1 4473 เด็กชาย ณัฐเดช จิ๋วหนู 7/10/2555 6 18 117
1648600078418 อ.3 1 4474 เด็กชาย ธนัชพัชร์ ตาเปี้ย 20/11/2555 6 18.5 117
1648600072070 อ.3 1 4475 เด็กชาย ธนากร บุญยืน 17/8/2555 6 17 115
1648600080960 อ.3 1 4476 เด็กชาย ธันวาทิตย์ อ่อมอินทร์ 30/12/2555 6 22.5 122
1648600077829 อ.3 1 4478 เด็กชาย นนทกร นิเวศน์สันติสุข 12/11/2555 6 26.5 126
1648600077837 อ.3 1 4479 เด็กชาย นพกร นิเวศน์สันติสุข 12/11/2555 6 26.5 124
1648600070042 อ.3 1 4482 เด็กชาย วีรภัทร เสนจันตะ 14/7/2555 6 18.5 116
1640300162653 อ.3 1 4543 เด็กชาย ชัยวัฒน์ มะยมหิน 9/12/2555 6 24 120
1659500040649 อ.3 1 4542 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์ ธิมาชัย 19/6/2555 6 16 117
1219700082390 อ.3 1 4544 เด็กชาย ทักษพล พุทธเกตุ 12/11/2555 6 19.5 116
1140700102172 อ.3 1 5563 เด็กชาย ปฐพี บุญฤทธิ์ 6/12/2555 6 20 111
1640100179676 อ.3 1 4484 เด็กหญิง เกตุชญา อ่อนศรี 15/3/2556 5 19.5 124
1648600083373 อ.3 1 4485 เด็กหญิง ชนาภา อัมพร 17/2/2556 5 19 117
1139700108551 อ.3 1 4488 เด็กหญิง พัชรี พวงไธสง 24/8/2555 6 20 118
1648600076393 อ.3 1 4489 เด็กหญิง พาขวัญ โมกไธสง 20/10/2555 6 18.5 117
1648600074226 อ.3 1 4493 เด็กหญิง มัณฑนา ศิริโภคา 18/9/2555 6 22 118
1648600073025 อ.3 1 4494 เด็กหญิง ศุภกานต์ มีพุ่ม 1/9/2555 6 15 112
1648600081575 อ.3 1 4495 เด็กหญิง สุกัญญา เจริญเยาว์ 11/1/2556 5 20.5 116
1648600085503 อ.3 1 4497 เด็กหญิง สุพิชญา อินทร์โคกสูง 26/3/2556 5 16 114
1648600082695 อ.3 1 4498 เด็กหญิง ลลิตา คำเย 3/2/2556 5 17 112
1648600068561 อ.3 1 4491 เด็กหญิง เพลินไพลิน ทักษิณ 20/6/2555 6 23 123
1648600083497 อ.3 1 4487 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ แก้วบุญปัน 17/2/2556 5 19 114
1640600081152 อ.3 1 4512 เด็กหญิง นิภาสิริ ทรงเมือง 10/7/2555 6 20.5 120
1648600067335 อ.3 1 4546 เด็กหญิง อมรรัตน์ บุญผ่อง 28/5/2555 6 18 119
1648600079449 อ.3 1 4492 เด็กหญิง มณีณัฎฐ์ ก้อนสะเทื้อน 8/12/2555 6 18 117
1118700224836 อ.3 1 4554 เด็กหญิง ปิญะดา หารคำ 9/8/2555 6 13.5 104
1648600061043 ป.1 1 4415 เด็กชาย ชญาพัฒน์ สีบัวลา 3/2/2555 6 25 124
1648600045048 ป.1 1 4421 เด็กชาย ปิยวัฒน์ สุขสอน 25/5/2554 7 40 124
1648600048683 ป.1 1 4414 เด็กชาย กรีติ ทองงาม 27/7/2554 7 21 116.5
1129902280622 ป.1 1 4425 เด็กชาย อรรถพันธ์ บายเจริญ 10/7/2554 7 18 110
1648600051251 ป.1 1 4417 เด็กชาย ชาญวิทย์ คงศาสตร์ 4/9/2554 7 27 121
1648600062945 ป.1 1 4424 เด็กชาย ศุภณัฐ เฉื่อยพุก 9/3/2555 6 18 115
1219901394976 ป.1 1 4436 เด็กหญิง ณัฐชา หล้าต๋า 21/10/2554 7 41.5 131
1659902639529 ป.1 1 4438 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ เหล็กสิงห์ 16/7/2554 7 30.5 118
1648600056147 ป.1 1 4446 เด็กหญิง อภิชยา เกิดป้อม 20/11/2554 7 19 118
1648600062317 ป.1 1 4431 เด็กหญิง จารุพิชญา พุ่มเรียบ 28/2/2555 6 16.5 111
1648600054284 ป.1 1 4447 เด็กหญิง อรวี ปะตังเวสัง 21/10/2554 7 19 114
1629900962853 ป.1 1 4441 เด็กหญิง พิชญานัณต์ สุวรรณคาม 28/10/2554 7 20 120
1650801286355 ป.1 1 4464 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คิดงาม 26/12/2554 7 18 110
1648600060802 ป.1 1 4427 เด็กหญิง ปรีดาภรณ์ ทับเมี่ยง 31/1/2555 6 17 112
1648600058824 ป.1 1 4428 เด็กหญิง ธนัตถ์นันท์ สอนโต 1/1/2555 7 20 118
1648600060349 ป.1 1 4466 เด็กหญิง รัตนาพร เหล็กหล่ม 21/1/2555 6 27 125
1103200277154 ป.1 1 4547 เด็กหญิง อริศรา แสงเหลือง 8/5/2555 6 24 118
1648600048624 ป.1 2 4418 เด็กชาย ธนกร ฉิมชู 25/7/2554 7 33 128
1648600053971 ป.1 2 4420 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ศรีบานเย็น 17/10/2554 7 23 124
1648600059511 ป.1 2 4419 เด็กชาย นนทวัฒน์ โพธิ์เนียม 9/1/2555 6 21 118
1648600063097 ป.1 2 4434 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา ยอดทอง 11/3/2555 6 16.5 117
1648600036464 ป.1 2 4461 เด็กหญิง เอรา โมเรือง 16/12/2553 8 20.5 125
1648600055540 ป.1 2 4442 เด็กหญิง เพ็ญนภา โคตรภักดี 11/11/2554 7 18.5 118
1648600048969 ป.1 2 4437 เด็กหญิง ณิชานันท์ อินต๊ะรักษา 3/8/2554 7 38 126
1648600065774 ป.1 2 4450 เด็กหญิง จันทกานต์ อ่องสำริด 1/5/2555 6 24 109
1648600052559 ป.1 2 4430 เด็กหญิง กันต์กมน สุวรรณขำ 23/9/2554 7 31 123
1648600063062 ป.1 2 4444 เด็กหญิง สุชานันท์ สุขบรรเทิง 10/3/2555 6 24 123
1648600054667 ป.1 2 4432 เด็กหญิง จารุวรรณ สิงห์ลอ 30/10/2554 7 17 115
1648600060071 ป.1 2 4433 เด็กหญิง จีรพร มอญเปิย 18/1/2555 6 34 125
1648600060713 ป.1 2 4448 เด็กหญิง อริสา รอบุญ 28/1/2555 6 16 110
1119902633991 ป.1 2 4443 เด็กหญิง มณฑาทิพย์ อ่ำนามอญ 23/8/2554 7 19.5 107
1648600052095 ป.1 2 4504 เด็กหญิง พิชยา มากคิด 15/9/2554 7 19.5 119
1648600041271 ป.1 2 4548 เด็กหญิง ณิชาภัทร อ้ายพงษ์ 20/3/2554 7 39.5 132
1648600068129 ป.1 2 5562 เด็กหญิง สุชัญญา เลื่อนชิด 12/6/2555 6 16 105
1648600035026 ป.2 1 4549 เด็กชาย ธนเดช ครุธชาติ 20/11/2553 8 25 131
1648600024504 ป.2 1 4395 เด็กชาย พิชิด คำเมือง 23/5/2553 8 16 113
1648600027325 ป.2 1 4375 เด็กชาย ฉัตริน วะสุทา 14/7/2553 8 38 135
1648600038661 ป.2 1 4377 เด็กชาย ศิริวัฒน์ ขอบใจ 28/1/2554 7 21 118
1648900137266 ป.2 1 4394 เด็กชาย บุญโชค โชตพิพัฒนกุล 2/9/2553 8 20 115
1209702607309 ป.2 1 4397 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ การสมพิศ 1/10/2553 8 22 120
1648600035280 ป.2 1 4374 เด็กชาย อติชาติ ยิ้มหัว 23/11/2553 8 22 126
1640200178299 ป.2 1 4379 เด็กชาย วงศธร สุภามงคล 3/1/2554 7 17 115
1648600033813 ป.2 1 4399 เด็กหญิง บารมี พวงเล็ก 3/11/2553 8 20 121
1648600023885 ป.2 1 4334 เด็กหญิง จิราภรณ์ ช้างกลัด 9/5/2553 8 20 119
1648600036553 ป.2 1 4383 เด็กหญิง ปฐมาวรรณ บุญธานี 16/12/2553 8 25 130
1648600034666 ป.2 1 4384 เด็กหญิง อรปรียานันท์ อยู่ภักดี 15/11/2553 8 20 126
1648600039684 ป.2 1 4400 เด็กหญิง พัชรากร ซาเสร็จ 17/2/2554 7 20 118
1648600036308 ป.2 1 4389 เด็กหญิง นภัสวรรณ จิ๋วหนู 13/12/2553 8 34 129
1648600035239 ป.2 1 4409 เด็กหญิง จิราภา พุ่มเรียบ 23/11/2553 8 27 122
1219901346017 ป.2 1 4402 เด็กหญิง ธมลวรรณ ชมกลิ่น 20/12/2553 8 25 126
1659902536258 ป.2 1 4552 เด็กหญิง พัชราภา โง้วตระกูล 25/9/2552 9 26 129
1648600025411 ป.2 2 4391 เด็กชาย ศุภกร พ่วงเงิน 3/6/2553 8 25 126
1648600039145 ป.2 2 4378 เด็กชาย นิรุต โพธิ์นาค 8/2/2554 7 45 136
1648600036693 ป.2 2 4373 เด็กชาย ติณณภพ บุญชู 21/12/2553 8 32 130
1648600031594 ป.2 2 4390 เด็กชาย ณัชพล เชื่อบุญมี 27/9/2553 8 24 121
1648600038092 ป.2 2 4392 เด็กชาย พีรภัทร อารีรักษ์ 14/1/2554 7 26 126
1250101775241 ป.2 2 4393 เด็กชาย อนุชิต ตั้งดำรงธรรม 14/9/2553 8 34 130
1648600042707 ป.2 2 4396 เด็กชาย วงศกร นาคนาคา 14/4/2554 7 22 121
1100202045894 ป.2 2 4382 เด็กหญิง ทิฆัมพร สายบัวทอง 30/7/2553 8 24 129
1648600025438 ป.2 2 4401 เด็กหญิง ธัญขนก แซ่ถั่ว 7/6/2553 8 24 128
1648600035620 ป.2 2 4386 เด็กหญิง กานต์ธิดา จูนีนารถ 1/12/2553 8 34 134
1648600039161 ป.2 2 4387 เด็กหญิง กนกพรรณ โชคพัฒนกุล 7/2/2554 7 19 118
1648600029379 ป.2 2 4381 เด็กหญิง ญาณิศา เกตุแก้ว 19/8/2553 8 19 120
1648600040089 ป.2 2 4388 เด็กหญิง พีร์รภา แซ่ซิ 24/2/2554 7 21 128
1648600031802 ป.2 2 4398 เด็กหญิง ขวัญจิรา พุ่มเรียบ 30/9/2553 8 19 118
1648600038858 ป.2 2 4406 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ อารีรักษ์ 1/2/2554 7 21 122
1118700181142 ป.2 2 4550 เด็กหญิง ศุปริญญา หารคำ 20/12/2553 8 19 118
1648600016111 ป.3 1 4452 เด็กชาย ดรัณภพ สอนโต 22/12/2552 9 35 131
1648600007804 ป.3 1 4313 เด็กชาย กรวิชญ์ เย็นอุรา 13/8/2552 9 69 144
1648600012964 ป.3 1 4321 เด็กชาย อัครพล จ้อยอ่อง 1/11/2552 9 24 124
1648600005798 ป.3 1 4316 เด็กชาย ประดิษฐ์ พ่วงสุวรรณ 15/7/2552 9 24 119
1648600019187 ป.3 1 4312 เด็กชาย กมนทัต แสงนิล 15/2/2553 8 23 122
1648600012255 ป.3 1 4320 เด็กชาย สุวินัย เกตุแก้ว 23/10/2552 9 32 127
1648600005411 ป.3 1 4360 เด็กชาย กนต์รพี เกิดผาสุข 8/7/2552 9 28 128
1648600012972 ป.3 1 4317 เด็กชาย ภัครพล จ้อยอ่อง 1/11/2552 9 24 125
1648600005135 ป.3 1 4346 เด็กชาย สิทธินันท์ ทองคำ 3/7/2552 9 22 125
1648600003132 ป.3 1 4261 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ อินทร์เรือง 25/5/2552 9 46 136
1648600008916 ป.3 1 4314 เด็กชาย ธนานพ พลบุญ 1/9/2552 9 46 140
1648600007171 ป.3 1 4351 เด็กหญิง โชษิตา อัมพร 7/8/2552 9 25 128
1648600016455 ป.3 1 4353 เด็กหญิง ณัฐวดี คำชัยยะ 27/12/2552 9 46 136
1648600010091 ป.3 1 4354 เด็กหญิง ทักษอร นวลงาม 18/9/2552 9 21 126
1648600011330 ป.3 1 4326 เด็กหญิง พิชญธิดา เจนตลอด 9/10/2552 9 29 134
1648600013316 ป.3 1 4327 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศรีสมบัติ 5/11/2552 9 37 133
1648600008452 ป.3 1 4352 เด็กหญิง ณัฐชยากานต์ พุ่มเรียบ 25/8/2552 9 48 131
1648600007286 ป.3 1 4348 เด็กหญิง กฤติยา ยิ้มเปีย 8/8/2552 9 23 129
1648600016358 ป.3 1 4358 เด็กหญิง สุนันทา บิดา 27/12/2552 9 17 114
1648600014576 ป.3 1 4357 เด็กหญิง ปุณยานุช บู่อ้น 24/11/2552 9 51 141