ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูเวรประจำวัน
ครูเวรประจำวัน


ครูเวรประจำวัน
วันจันทร์
วันอังคาร
 
วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์
นายกฤษดา 
แก้วแดง
นางรินดา 
ศรีชัยยะ
นายวัฒนะ 
โดยด่วน
นายปราโมทย์ 
จั่นจีน
นางกุสุมา 
กลิ่นน้อย
นางนวลสิริ
ขันธ์ทอง
น.ส.สุวรรณา
บุญคง
นางทองอ้อน
สหกูล
นางศิรินทิพย์
วัฒนวาณิชย์
นางสัมพันธ์
ปานชัย
น.ส.บุษกร
บ้วเผื่อน
นางกัญญาภัค
อ่อนชาวนา
  น.ส.อัมพาพรรณ
จั่นจีน
 น.ส.ธัญลักษณ์
มิ่งกลิ่น