ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร(ปรับปรุง2561)
หลักสูตร(ปรับปรุง2561)

วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พุทธศักราช ๒๕61  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็น พลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

หลักการของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พุทธศักราช ๒๕61  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560)  มีหลักการที่ปรับปรุง  และหลักการที่สำคัญเดิม ดังนี้

หลักการที่สำคัญในการปรับปรุง

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

1.1 จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนำทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
๑.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสำหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและ เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ทั้งนี้เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
๓. สาระภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังคงมาตรฐานการเรียนรู้เดิม แต่ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพัฒนาการ ตามช่วงวัย มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล เพิ่มความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ที่ชัดเจนขึ้น
 หลักการที่สำคัญ
            ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมาย  และมาตรฐาน           การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม             บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล สู่ประชาคมอาเซียน
๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค  และมีคุณภาพ
๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลา  และ               การจัดการเรียนรู้
๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  

จุดหมาย

                   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พุทธศักราช ๒๕๕๓    (ปรับปรุง  ๒๕61)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี   มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้
๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และ          มีทักษะชีวิต
๓.  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกำลังกาย
๔.  มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และ           การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์  และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
6. ขับเคลื่อนประเทศไทยสร้างรายได้จากนวัตกรรมเป็นหลัก หรือที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พุทธศักราช ๒๕๕๓(ปรับปรุง  ๒๕61)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑     (ปรับปรุง 2560)    มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  ดังนี้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พุทธศักราช ๒๕๕๓(ปรับปรุง  ๒๕61)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 2560)     มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
          ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง  และสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัด  และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร  ที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
          . ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์             การคิด  อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้  หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง  และสังคมได้อย่างเหมาะสม
. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา  และอุปสรรคต่าง ๆ              ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรม  และข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ       ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม  และสิ่งแวดล้อม
          ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน  และ         การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหา  และความขัดแย้งต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และใช้ เทคโนโลยี          ด้านต่างๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสม  และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) พุทธศักราช ๒๕๕๓(ปรับปรุง  ๒๕61)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 2560)   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้
๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
๔.   ใฝ่เรียนรู้
๕.  อยู่อย่างพอเพียง
.  มุ่งมั่นในการทำงาน
๗.  รักความเป็นไทย
.  มีจิตสาธารณะ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB