วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง  
- งบประมาณไม่เกิน 500,000  บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซม แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (นับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ด้วย)
- งบประมาณเกิน 100,000 บาท  จัดทำสัญญาจ้าง
-  งบไม่เกิน 100,000 บาท  จัดทำใบสังจ้าง หรือ สัญญาจ้าง ก็ได้


หลักฐานค้ำประกันสัญญา
- รับเงินสด  ออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน ให้กับผู้รับจ้าง
- นำเงินส่งฝาก สพป.สท.1   รับใบเสร็จจาก เขต เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ถ้าเป็นหนังสือค้ำประกัน จากธนาคาร  โรงเรียนเก็บรักษาไว้ 
- ควรส่งหนังสือตรวจสอบเอกสาร ไปยังธนาคารผู้ออกเอกสารด้วย

การติดอากรแสตมป์
- งบประมาณไม่เกิน 2 แสน ผู้รับจ้างเป็นผู้ซื้ออากร อัตรา 1000 : 1 บาท
   (เช่น งบฯ   150,000 บาท   ติดอากร   150  บาท)
- งบเกิน 2 แสน ให้ผู้รับจ้างนำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว(เฉพาะสัญญาเอกสารแนบไม่เอาไป)
   ไป  ทำตราสาร   ที่สรรพากรอำเภอ แล้วโรงเรียนเก็บสัญญาฉบับที่ จำนวนเงินตราสารเต็มจำนวน
    ส่วนที่เป็น ฉบับสำเนา คือฉบับที่ติดตราสาร ค่าทำเนียม 5 บาท ให้ผู้รับจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน