สรุป วิธี e- ฺbidding
สรุป วิธี e- ฺbidding
สรุป วิธี e- ฺbidding 
สรุปขั้นตอนวิธีประกวดราคาโดยวิธี e- bidding
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  1) จัดทำแผน อนุมัติแผน จากผู้มีอำนาจ
  2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผน
  - เว็ปไซต์ e-GP
  - เว็ปไซต์ หน่วยงาน
  - ปิดประกาศหน่วยงาน
2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง
3. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอขอความเห็นชอบ
4. การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
  - วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน (ไม่เผยแพร่ร่างก็ได้)
  - วงเงินเกิน 5 ล้าน ต้องเผยแพร่วิจารณ์ในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงาน
5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงาน
  - วงเงินเกิน 5   แสน   ไม่เกิน 5   ล้าน  = 5   วันทำการ
  - วงเงินเกิน 5   ล้าน   ไม่เกิน 10 ล้าน  = 10 วันทำการ
  - วงเงินเกิน 10 ล้าน   ไม่เกิน 50 ล้าน  = 12 วันทำการ
  - วงเงินเกิน 50 ล้าน   ขึ้นไป  = 20 วันทำการ
6. กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบฯ
7. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
8. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็นต่างผู้มีอำนาจ
9. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อ จ้าง เห็นชอบผล
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP  เว็ปไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศ แจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบทาง e-mail
11. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันทำการ
12. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณาแล้ว
13. หน่วยงานของรัฐส่งสำเนา/ข้อตกลง/สัญญา ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันทำการ นับแต่ทำสัญญา
14. จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา