ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน 2562
ชื่อนักเรียน 2562
รหัส....ดูผลการเรียน
ป.1/1 เด็กชายชญาพัฒน์   สีบัวลา 4415
ป.1/1 เด็กชายกิตติธร   โพธิ์โตนด 4472
ป.1/1 เด็กชายธนัชพัชร์   ตาเปี้ย 4474
ป.1/1 เด็กชายธันวาทิตย์   สอนโต 4476
ป.1/1 เด็กชายนพกร   นิเวศน์สันติสุข 4479
ป.1/1 เด็กหญิงชนาภา   อัมพร 4485
ป.1/1 เด็กหญิงฐิติรัตน์   แก้วบุญปัน 4487
ป.1/1 เด็กหญิงพาขวัญ   โมกไธสง 4489
ป.1/1 เด็กหญิงศุภกานต์   มีพุ่ม 4494
ป.1/1 เด็กหญิงสุกัญญา   เจริญเยาว์ 4495
ป.1/1 เด็กหญิงสุพิชญา   อินทร์โคกสูง 4497
ป.1/1 เด็กชายชัยวัฒน์   มะยมหิน 4543
ป.1/1 เด็กหญิงปิญะดา   หารคำ  4554
ป.1/1 เด็กหญิงชนิสรา   สุวรรณขำ 5564
ป.1/2 เด็กชายณัฐเดช   จิ๋วหนู 4473
ป.1/2 เด็กชายธนากร   บุญยืน 4475
ป.1/2 เด็กชายนนทกร   นิเวศน์สันติสุข 4478
ป.1/2 เด็กชายวีรภัทร   เสนจันตะ 4482
ป.1/2 เด็กหญิงเกตุชญา   อ่อนศรี 4484
ป.1/2 เด็กหญิงพัชรี   พวงไธสง 4488
ป.1/2 เด็กหญิงเพลินไพลิน   ทักษิณ 4491
ป.1/2 เด็กหญิงมณีณัฎฐ์   ก้อนสะเทื้อน 4492
ป.1/2 เด็กหญิงมัณฑนา   ศิริโภคา 4493
ป.1/2 เด็กหญิงอมรรัตน์   บุญผ่อง 4546
ป.1/2 เด็กชายปุญญาพัฒน์   ธิมาชัย 4542
ป.1/2 เด็กหญิงสุชัญญา   เลื่อนชิด 5562
ป.1/2 เด็กหญิงวนิศรา  จันทร์ศรี 5565
ป.1/2 เด็กชายภคพงษ์  สยองเดช 5569
ป.1/2 เด็กชายภูมิภัทร  พุ่มใหญ่ 5570
     
ป.2 เด็กชายกรีติ   ทองงาม 4414
ป.2 เด็กชายชาญวิทย์   คงศาสตร์ 4417
ป.2   4418
ป.2 เด็กชายนนทวัฒน์   โพธิ์เนียม 4419
ป.2 เด็กชายปัณณวัฒน์   ศรีบานเย็น 4420
ป.2 เด็กชายปิยวัฒน์   สุขสอน 4421
ป.2 เด็กชายศุภณัฐ   เฉื่อยพุก 4424
ป.2 เด็กชายอรรถพันธ์   บ่ายเจริญ 4425
ป.2 เด็กหญิงปรีดาภรณ์   สุวรรณเทพ 4427
ป.2 เด็กหญิงธนัตถ์นันท์   สอนโต 4428
ป.2 เด็กหญิงกันต์กมน   สุวรรณขำ 4430
ป.2 เด็กหญิงจารุพิชญา   พุ่มเรียบ 4431
ป.2 เด็กหญิงจารุวรรณ   สิงห์ลอ 4432
ป.2 เด็กหญิงจีรพร   มอญเปิย 4433
ป.2 เด็กหญิงณัฎฐธิดา   ยอดทอง 4434
ป.2 เด็กหญิงณัฐชา   หล้าต๋า 4436
ป.2 เด็กหญิงณิชานันท์   อินต๊ะรักษา 4437
ป.2 เด็กหญิงธัญวรัตม์   เหล็กสิงห์ 4438
ป.2 เด็กหญิงพิชญานัณต์   สุวรรณคาม 4441
ป.2 เด็กหญิงเพ็ญนภา   โคตรภักดี 4442
ป.2 เด็กหญิงมณฑาทิพย์   อ่ำนามอญ 4443
ป.2 เด็กหญิงสุชานันท์   สุขบรรเทิง 4444
ป.2 เด็กหญิงอภิชยา   เกิดป้อม 4446
ป.2 เด็กหญิงอรวี   ปะตังเวสัง 4447
ป.2 เด็กหญิงอริสา   รอบุญ 4448
ป.2 เด็กหญิงจันทกานต์   อ่องสำริด 4450
ป.2 เด็กหญิงเอรา   โมเรือง 4461
ป.2 เด็กหญิงชุติกาญจน์   คิดงาม 4464
ป.2 เด็กหญิงรัตนาพร   เหล็กหล่ม 4466
ป.2 เด็กหญิงพิชยา   มากคิด 4504
ป.2 เด็กหญิงอริศรา   แสงเหลือง 4547
ป.2 เด็กหญิงณิชาภัทร   อ้ายพงษ์ 4548
     
     
ป.3 เด็กหญิงจิราภรณ์   ช้างกลัด 4334
ป.3 เด็กชายอติชาติ   ยิ้มหัว 4374
ป.3 เด็กชายฉัตริน   วะสุทา 4375
ป.3 เด็กชายศิริวัฒน์   ขอบใจ 4377
ป.3 เด็กชายวงศธร   สุภามงคล 4379
ป.3 เด็กหญิงปฐมาวรรณ   บุญธานี 4383
ป.3 เด็กหญิงอรปรียานันท์   อยู่ภักดี 4384
ป.3 เด็กหญิงนภัสวรรณ   จิ๋วหนู 4389
ป.3 เด็กชายบุญโชค   โชตพิพัฒนกุล 4394
ป.3 เด็กชายพิชิด   คำเมือง 4395
ป.3 เด็กชายปุญญพัฒน์   การสมพิศ 4397
ป.3 เด็กหญิงบารมี   พวงเล็ก 4399
ป.3 เด็กหญิงพัชรากร   ซาเสร็จ 4400
ป.3 เด็กหญิงธมลวรรณ   ชมกลิ่น 4402
ป.3 เด็กหญิงจิราภา   พุ่มเรียบ 4409
ป.3 เด็กชายทศวิน  เวชยากูล 5566
ป.3 เด็กชายติณณภพ   บุญชู 4373
ป.3 เด็กชายนิรุต   โพธิ์นาค 4378
ป.3 เด็กหญิงญาณิศา   เกตุแก้ว 4381
ป.3 เด็กหญิงทิฆัมพร   สายบัวทอง 4382
ป.3 เด็กหญิงกานต์ธิดา   จูนีนารถ 4386
ป.3 เด็กหญิงกนกพรรณ   โชคพัฒนกุล 4387
ป.3 เด็กหญิงพีร์รภา   แซ่ซิ 4388
ป.3 เด็กชายณัชพล   เชื่อบุญมี 4390
ป.3 เด็กชายศุภกร   พ่วงเงิน 4391
ป.3 เด็กชายพีรภัทร   อารีรักษ์ 4392
ป.3 เด็กชายอนุชิต   ตั้งดำรงธรรม 4393
ป.3 เด็กชายวงศกร   นาคนาคา 4396
ป.3 เด็กหญิงขวัญจิรา   พุ่มเรียบ 4398
ป.3 เด็กหญิงธัญขนก   แซ่ถั่ว 4401
ป.3 เด็กหญิงธัญญาภรณ์   อารีรักษ์ 4406
ป.3 เด็กหญิงศุปริญญา   หารคำ 4550
     
     
ป.4 เด็กชายณัฐวัฒน์   อินทร์เรือง 4261
ป.4 เด็กชายกมนทัต   แสงนิล 4312
ป.4 เด็กชายกรวิชญ์   เย็นอุรา 4313
ป.4 เด็กชายธนานพ   พลบุญ 4314
ป.4 เด็กชายประดิษฐ์   พ่วงสุวรรณ 4316
ป.4 เด็กชายภัครพล   จ้อยอ่อง 4317
ป.4 เด็กชายสุวินัย   เกตุแก้ว 4320
ป.4 เด็กชายอัครพล   จ้อยอ่อง 4321
ป.4 เด็กหญิงพิชญธิดา   เจนตลอด 4326
ป.4 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ศรีสมบัติ 4327
ป.4 เด็กชายสิทธินันท์   ทองคำ 4346
ป.4 เด็กหญิงกฤติยา   ยิ้มเปีย 4348
ป.4 เด็กหญิงโชษิตา   อัมพร 4351
ป.4 เด็กหญิงณัฐชยากานต์   พุ่มเรียบ 4352
ป.4 เด็กหญิงณัฐวดี   คำชัยยะ 4353
ป.4 เด็กหญิงทักษอร   นวลงาม 4354
ป.4 เด็กหญิงปุณยานุช   บู่อ้น 4357
ป.4 เด็กหญิงสุนันทา   บิดา 4358
ป.4 เด็กชายกนต์รพี   เกิดผาสุข 4360
ป.4 เด็กชายดรัณภพ   สอนโต 4452
ป.4    
ป.4 เด็กชายปฐวี   มีการ 4315
ป.4 เด็กหญิงณัฐนันท์   มั่นเหมาะ 4322
ป.4 เด็กหญิงธนพร   สุภาวิลัย 4323
ป.4 เด็กหญิงบุษรารัตน์   ยิ้มเปีย 4325
ป.4 เด็กหญิงสิรินทรา   อินเพ็ชร 4331
ป.4 เด็กหญิงอริสา   พุ่มพวง 4333
ป.4 เด็กชายกิตติพงศ์   วงษ์อินทร์ 4336
ป.4 เด็กชายโชคมงคล   เดฃะผล 4337
ป.4 เด็กชายธรรมธัช   พวงดอกไม้ 4338
ป.4 เด็กชายประพันธ์เทวา   ทองกล่ำ 4340
ป.4 เด็กชายวีระยุทธ   บุญคง 4343
ป.4 เด็กชายศุภชัย   สีบัวลา 4344
ป.4 เด็กชายอาทิตย์   ยอดทอง 4347
ป.4 เด็กหญิงกัญญาภัตน์   โพธิ์ทา 4349
ป.4 เด็กหญิงทิพวรรณ   ทองพงษ์เนียม 4355
ป.4 เด็กหญิงบุศราทิพย์   จตุภัทรธีรวงศ์ 4356
ป.4 เด็กหญิงอังคณา   น้อยศรี 4370
ป.4 เด็กหญิงสุทธหทัย   สวนม่วง 4455
ป.4 เด็กหญิงชัญญานุช   แว่นนาค 5558
ป.4 เด็กชายนนทวัฒน์   เม่นขาว 4502
ป.4 เด็กหญิงสุภาพรรณ  บัวมุ้ย 5591
ป.4 เด็กชายวายุ  เกิดป้อม 5560
     
ป.5 เด็กหญิงอินทุอร   อิ่มทอง 4232
ป.5 เด็กหญิงนฤมล   สุวรรณขำ 4236
ป.5 เด็กหญิงดรัลพร   สอนน้อย 4238
ป.5 เด็กชายปวริศร์   ราตรีพรทิพย์ 4251
ป.5 เด็กชายธนกฤต   ยมเกิด 4253
ป.5 เด็กชายดรัณภพ   สอนน้อย 4254
ป.5 เด็กชายชินวุฒิ   ทักษิณ 4255
ป.5 เด็กชายวชิรพงษ์   อ่วมบุญ 4256
ป.5 เด็กชายธนโชติ   สุวรรณเจริญ 4257
ป.5 เด็กชายอนุพล   เกิดศรี 4260
ป.5 เด็กหญิงจรัสรัตน์   คงสวัสดิ์ 4262
ป.5 เด็กหญิงพัชรินทร์   วินิจฉัย 4263
ป.5 เด็กหญิงวรัญญา   นาคนาคา 4264
ป.5 เด็กหญิงทิฆัมพร   โพดเฟื่อง 4265
ป.5 เด็กหญิงณัฐฐาพร   บุสดี 4267
ป.5 เด็กหญิงวรรณฺิดา   อินอยู่ 4268
ป.5 เด็กชายวีระพัฒน์   สิงห์ลอ 4269
ป.5 เด็กชายธนกร   ยมเกิด 4270
ป.5 เด็กชายธนากร   ทองแบบ 4271
ป.5 เด็กชายกิตติศักดิ์   อุเบจิตร 4272
ป.5 เด็กชายวีรพงศ์   โพธิ์เรือง 4273
ป.5 เด็กชายณัฐวุฒิ   โพธิ์เนียม 4274
ป.5 เด็กชายตนุภัทร   เรืองจันทร์ 4275
ป.5 เด็กหญิงชรินรัตน์   คงน้อย 4277
ป.5 เด็กหญิงกานต์มณี   อินมณี 4278
ป.5 เด็กหญิงธิดารัตน์   พัดกลม 4279
ป.5 เด็กหญิงธนภรณ์   สุวรรณ์ 4281
ป.5 เด็กหญิงวราภรณ์   เฉียงเมือง 4282
ป.5 เด็กหญิงพลอยณิชา   บุญมา 4283
ป.5 เด็กชายกิตติภพ   จิ๋วผ้วย 4285
ป.5 เด็กหญิงจิรภิญญา   ศิริบรรณ์ 4286
ป.5 เด็กชายชาญชัย   คำเมือง 4311
ป.5 เด็กชายอิทธิพล   บ่ายเจริญ 4369
ป.5 เด็กชายธนปกรณ์   เชื้อผู้ดี 4412
ป.5 เด็กหญิงคฑาทิพย์   เหล็กหล่ม 4460
ป.5 เด็กชายยศสมบูรณ์   มีมา 4469
ป.5 เด็กชายนราพัฒน์ โมเรือง 4470
     
ป.6 เด็กหญิงณัฐธิดา   เสือบาง 4164
ป.6 เด็กชายวรกานต์   เพ็งสว่าง 4203
ป.6 เด็กชายณัฐพงษ์   มอญเปีย 4204
ป.6 เด็กชายนาวี   แสนสุข 4206
ป.6 เด็กชายกันต์กมน   มาเกาะ 4207
ป.6 เด็กชายวิทวัฒน์   เพ็งเนียม 4208
ป.6 เด็กชายอนุรักษ์   นันทะวงษ์ 4209
ป.6 เด็กชายพัทธนันท์   บัวหลวง 4210
ป.6 เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พุทธชู 4212
ป.6 เด็กหญิงพัชรพร   กล่องชู 4213
ป.6 เด็กหญิงวีรดา   เขียวคชสาร 4214
ป.6 เด็กหญิงอั้ม   ลิวากรณ์ 4215
ป.6 เด็กหญิงรุ่งนภา   อ่ำพุฒ 4216
ป.6 เด็กหญิงสโรชา   ศรีบานเย็น 4217
ป.6 เด็กชายไชยภัทร   คำรุณ 4221
ป.6 เด็กชายนันทโชติ   พรรณประทุม 4222
ป.6 เด็กชายนฤพล   จูณีนารถ 4223
ป.6 เด็กชายนิธิพัฒน์   นาคคุ้ม 4224
ป.6 เด็กชายเทวัญ   พึ่งวงค์ญาติ 4225
ป.6 เด็กชายวัชรพล   เกตุชาญ 4227
ป.6 เด็กชายอดิเทพ   แจ่มแจ้ง 4228
ป.6 เด็กหญิงวิมลมณี   จันทร์ฉาย 4230
ป.6 เด็กหญิงพรพิมล   โพดเฟื่อง 4231
ป.6 เด็กหญิงธนพร   ทองพงษ์เนียม 4233
ป.6 เด็กหญิงจีรนันท์   แห้วเหมือน 4234
ป.6 เด็กหญิงวรพิชชา   นาคนาคา 4237
ป.6 เด็กหญิงตรีรัตน์   คำอิ่น 4246
ป.6 เด็กหญิงณัฐชานันท์   สีสุวรรณ์ 4298
ป.6 เด็กหญิงนันทิกา   สี่ห้าพงษ์ 4300
ป.6 เด็กชายอนุสรณ์   ไกรแสง 4303
ป.6 เด็กชายธนภัทร   บุญสิงห์ 4367
ป.6 เด็กหญิงเบญมาศ   บ่ายเจริญ 4368
ป.6 เด็กหญิงลัดดาวัลย์   คิดงาม 4465
ป.6 เด็กชายเมธี   คำสวน 4500
ป.6 เด็กหญิงปภาวรินทร์   แดงน้อย 4553
ป.6 เด็กชายอดิเทพ   เลื่อนชิด 5559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.85 KB