ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะอนุกรรมการสถานศึกษา
คณะอนุกรรมการสถานศึกษา
คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา
....................................................................
1. นายกมเลศรย์ ทองงาม สารวัตรกำนัน                       
2. นายอำนวย มิ่งอินทร์ สารวัตรกำนัน
3. นายชรินทร์ ทองคำ ผู้ช่วย หมู่ 1                            
4. นางพะยอม เพชรล้อมทอง ผู้ช่วย หมู่ 1
5. นายสมจิตร์ ยังดี ผู้ช่วย หมู่ 5                               
6. นายสำรวย ช้างสานผู้ช่วย หมู่ 7
7. น.ส.ประทิพย์ เดชใจทัศน์ ผู้ช่วย หมู่ 7                   
 8. นางเมธินี หลำเหม็น ผู้ช่วย หมู่ 12
9. นายจรูญ แสงอรุณ ผู้ช่วย หมู่ 12                       
10. นายสมชาย พันธ์ชัย ผู้ช่วย หมู่ 13
11. นายเนาวรัตน์ เรืองแจ่ม ผู้ช่วย หมู่ 13               
12. นายสวิตต์ ท้ามเลิศ ผู้ช่วย หมู่ 14
13. นางสมนึก บ้านกล้วย อ.ส.ม. หมู่ 1                  
14. นางสาคร แก่นไม้หอม อ.ส.ม. หมู่ 1
15. นายสำราญ ภักดีอาสา อ.ส.ม. หมู่ 1                
16. นายศรีโพธิ์ แก้วบุรี ผู้ปกครอง
17. นางจำนง บุญผ่อง อ.ส.ม. หมู่ 5                      
18. นางสำเนียง ขวยเขิน อ.ส.ม. หมู่ 5
19. นางสิรินันทร์ อินทร์สอน อ.ส.ม. หมู่ 5             
20. นางนภา หมอกมืด ผู้ปกครอง
21. นางสุพรรณ สิงห์วี อ.ส.ม. หมู่ 7                     
22. นายดิลก วงค์จร ผู้ปกครอง
23. นางจงกล ทองงามอ.ส.ม. หมู่ 13                   
24. นางนิตยา บุญทวี อ.ส.ม. หมู่ 13
25. นางประคอง แก้วนิล อ.ส.ม. หมู่ 14                 
26. นายไพโรจน์ พุ่มเรียบ อ.ส.ม. หมู่ 14