ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                1.พัฒนาระบบการบริหาร  และการจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

                3.จัดทำ  จัดหา  และปรับปรุง  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ตลอดจนสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเรียนรู้

                4.ร่วมมือกับชุมชน  โดยการขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากร  และร่วมกันจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

                5.จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                6.จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสากลและวิถีความเป็นไทยตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

 

เป้าหมายการพัฒนา

                1.พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล  ภายใต้ความเป็นไทย

                2.ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนมุ่งผลการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

                3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในวิชาชีพ

                4.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และเป็นสากล

                5.ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งใน  และนอกโรงเรียน