ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)   ตั้งยู่ ณ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64000  โทรศัพท์ 0-5561-1698  

            โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนชนบท  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ประชาชนมีความเอื้ออารีต่อกัน  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  พึ่งพากันได้ในยามตกทุกข์ได้ยาก  มีความศรัทธาในตัวผู้นำท้องถิ่น  ครู  อาจารย์  พ่อค้า  ประชาชน  มีความเป็นกันเองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มีความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม        ซึ่งสืบทอดกันมาชั่วกาลนานโรงเรียนบ้านสนามบิน  (ประชาศึกษา)  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  ..  2501ในสมัยนายโกษิต  สุคนธชาติ  เป็นนายอำเภอเมืองสุโขทัย  และนายประจวบ  คำบุญรัตน์  เป็นศึกษาธิการอำเภอเมืองสุโขทัย  เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของถนนจรดวิถีถ่อง  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมในปัจจุบัน  ต่อมาทางราชการต้องการที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญประจำจังหวัด  จึงให้ย้ายมาตั้งใหม่  ในด้านทิศใต้ของถนนจรดวิถีถ่อง  คือที่ตั้งในปัจจุบัน  โดยมีนายพิมพ์  มั่นสุข  มอบที่ดินให้จัดตั้งโรงเรียนเป็นเนื้อที่  5  ไร่  1  งาน  50  ตารางวา  สร้างอาคารเรียนหลังแรก  แบบ  .1    ขนาด 5 ห้องเรียนโดยประชาชน  ร่วมบริจาคเงิน  จำนวน  6,097  บาท  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  5,600  บาท  เปิดการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 นายเมียน    เพชรมาก  เป็นครูใหญ่

                15  เมษายน  ..  2509  ทางราชการได้ย้ายนายวิจิตร    แป้นจันทร์  มาเป็นครูใหญ่

ในเดือนธันวาคม  ..  2510  ได้รับงบประมาณ  258,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ จำนวน  4  ห้องเรียน  อีก  1  หลัง

                ..  2512   ได้ขออาคารเรียนรื้อถอนมาจากโรงเรียนบ้านคลองยาง  เป็นอาคารเรียนแบบ  . 1   ขนาด  2  ห้องเรียน  เป็นเงิน  166,000  บาท  และได้รับเงินภาษีบำรุงท้องที่  3,500 บาทขุดบ่อน้ำตื้นในโรงเรียน  โดยได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย  5,000  บาท        ประชาชน  บริจาคสมทบอีก  8,985  บาท  สร้างถังประปาต่อเข้าอาคารเรียน

                ..  2515 ได้รับงบประมาณ  300,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1   ขนาด 5  ห้องเรียนและคณะกรรมการศึกษา   ได้จัดหาเงินซื้อที่ดิน  3  ไร่  เป็นเงิน  7,500  บาท

                ..  2517  ได้รับงบประมาณ  33,000  บาท  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  และคณะกรรมการศึกษาได้จัดหาเงินต่อไฟฟ้าเข้าโรงเรียน   เป็นเงิน  6,541  บาท  และได้รับเงินบำรุงท้องที่  เป็นเงิน  6,000  บาท  ขุดสระน้ำ  จำนวน  1  สระ

                ..  2518  ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ  . 1   ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  234,000  บาท

                ..  2527  ได้รับงบประมาณ  415,000  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.204/2526  จำนวน  1  หลัง

                วันที่  21  มีนาคม  ..  2529  บริษัทสุโขทัยอินจิเนียริ่ง  ได้ดำเนินการ

ขุดคลองและนำดินมาถมบริเวณสนามโรงเรียน  กว้าง  45  เมตร  ยาว  160 เมตร 

สูง  1.30  เมตร  คิดเป็น  มูลค่า  280,000  บาท

                ..  2530  ได้รับงบประมาณ  15,000  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ. 1 กว้าง  4  เมตรยาว  6  เมตร  จำนวน  1  หลัง

                ..  2532  ได้รับความร่วมมือจากคณะครู  กรรมการศึกษา  ผู้ปกครอง

นักเรียน  บริจาคเงิน7,400  บาท  สร้างสนามเด็กเล่น 

                ในปีการศึกษา  2539  ได้รับงบประมาณ  90,000  บาท  สร้างส้วมแบบ  สปช.  603  จำนวน 4 ที่นั่ง  ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  เมื่อวันที่  11  เมษายน  2540

                ปี  2539  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการป้องกันฝ่ายพลเรือน  ช่วยภัยแล้ง กรมการปกครอง  สร้างถังเก็บน้ำฝน  ขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร  ราคา  234,000  บาท

                ในปีการศึกษา  2539  คณะครู  กรมการศึกษา  ประชาชนและผู้ปกครองร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีและคณะครูร่วมกันบริจาคเงินถมดินสนามหน้าโรงเรียน  และทำคันดินกั้นน้ำ  เป็นเงิน  201,166  บาท  ถมดินทำที่จอดรถ  15,000  บาท  เป็นเงิน  6,800  บาท 

                ในปีการศึกษา  2540  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  105/2529  จำนวน  8  ห้องเรียนเป็นเงิน  2,008,000  บาท  ตรวจรับเมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2540

                ในปีการศึกษา 2541  ได้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  และได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     ห้องวิทยาศาสตร์

                ปีงบประมาณ  2542  ได้งบประมาณ  ต่อเติมอาคารเรียน  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  549,250  บาท 

                ..2545  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  จัดสรรงบประมาณปรับปรุง  ลานอเนกประสงค์   โดยถมดินบริเวณสนามโรงเรียน   กว้าง 80  เมตร  ยาว 150  เมตร    สูง 140  เมตร  คิดเป็นปริมาณดิน  16,800  ลบ.เมตร

&n