ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการสร้างโรงอาหาร
โครงการสร้างโรงอาหาร
หนังสือจัดสรรจาก สพป.สท.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.08 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.2 KB
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.51 KB
กำหนดราค่ากล่างโรงอาหาร260ที่นั่ง
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.5 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.57 KB
ร่างขอบเขตของงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.11 KB
รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.53 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านสนามบินฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.85 KB
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.33 KB
ผู้มาขอรับ และผู้มาเสนอราคา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.67 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.43 KB
แจ้งโอนเงิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB
รายละเอียดเงินโอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.79 KB
ให้ไปทำทำสัญญาจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58 KB
สัญญาจ้างที่ 1/2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.66 KB
หนังสือประกันสัญญา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.44 KB
สมุดบันทึกควบคุมงานจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.04 KB