ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตาราง ครูสอน 2561
โครงสร้าง/ตารางการจัดการเรียนรู้
ด้วยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนบ้านสนามบินฯ  ต้องส่งครู บุคลากรวิทยาศาสตร์   และ บุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน            ไปทำการสอน  สถานศึกษาแห่งใหม่   ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ดำเนินการต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องขอความกรุณา คุณครูทุกท่านช่วยแบ่งปัน ชั่วโมงการสอน  ทำการสอนแทนบุคลากรที่ย้าย ไป     และขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาส นี้ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.61 KB