ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
22 ธ.ค. 61 ทอดผ้าป่าสามัคคี
19 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61 ร่วมงานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ
11 ธ.ค. 61 Pre o-Net ป.6 Pre Nt ป.3